Despre ANPD

 

ANPDInformaţii generale

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

ANPD are sediul în Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul Bucureşti.
ANPD coordonează la nivel central activităţile de protecţie specială şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie specială a persoanelor cu dizabilităţi.

Misiune

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi este autoritatea centrală română desemnată să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, denumită în continuare Convenţia.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi are rolul de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, ANPD îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu;

b) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, proiecte de politici publice şi strategii sectoriale, acte normative, precum şi programele de reformă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în conformitate cu convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;

c) organizează, coordonează şi controlează realizarea măsurilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, a strategiei naţionale şi a legislaţiei în domeniul dizabilităţii, precum şi monitorizează implementarea standardelor specifice de calitate de către instituţiile publice şi/sau private rezidenţiale şi nerezidenţiale de protecţie socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi;

d) este organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor actelor legislative din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a regulamentelor şi directivelor europene şi ale Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi;

e) avizează prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;

f) elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiei naţionale în domeniul dizabilităţii, precum şi a planului naţional de acţiune;

g) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare, reabilitare şi reintegrare ambulatorii/zi/de tip familial;

h) asigură coordonarea şi monitorizarea implementării Convenţiei;

i) evaluează necesarul şi calitatea serviciilor, stabileşte planuri de dezvoltare pe baza nevoilor persoanelor cu dizabilităţi;

j) organizează activitatea de selecţionare a personalului pentru aparatul propriu, de evaluare periodică, precum şi de perfecţionare a pregătirii profesionale a acestuia, în condiţiile legii;

k) organizează activitatea de instruire a personalului din cadrul instituţiilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, aflate în coordonarea metodologică a acesteia, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale;

l) iniţiază şi elaborează metodologii, norme, instrucţiuni şi alte documente necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi;

m) avizează strategiile judeţene privind dezvoltarea de servicii sociale şi planurile anuale de servicii judeţene;

n) avizează înfiinţarea instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;

o) realizează tematici de instruire a personalului din cadrul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, aflate în coordonare metodologică, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi tematica de instruire a asistenţilor personali;

p) autorizează unităţile protejate, monitorizează respectarea condiţiilor de autorizare analizând rapoartele anuale de activitate ale acestora;

q) colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniul dizabilităţii;

r) iniţiază, implementează şi evaluează proiectele cu finanţare externă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

s) participă în calitate de partener la diverse proiecte şi programe, cu finanţare naţională şi internaţională, în domeniul său de activitate;

ş) elaborează, implementează şi monitorizează sistemul de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi;

t) elaborează metodologii, norme şi proceduri de lucru, instrumente de evaluare şi de monitorizare necesare organizării şi funcţionării sistemului de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

ţ) analizează documentaţia aferentă îndeplinirii condiţiilor de studii de către asistentul personal şi supune spre aprobare/neaprobare derogarea de la condiţiile de studii, la propunerea asistentului social, conform legii;

u) colaborează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cu alte instituţii şi autorităţi implicate în integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi, în vederea creşterii ratei de angajare în rândul persoanelor cu dizabilităţi;

v) acordă aviz de înfiinţare şi funcţionare, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru centrele publice pentru persoanele cu dizabilităţi;

w) realizează controale asupra serviciilor prestate persoanelor cu dizabilităţi în cadrul instituţiilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi;

x) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

y) autorizează conform Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, interpreţii în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficienţă de auz, în baza unei metodologii specifice, elaborată în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

z) colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, care au vârsta până în 18 ani;

aa) întocmeşte studii şi cercetări în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate susţinerii acţiunilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi creşterii eficienţei în gestionarea acestor resurse;

bb) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

În structura ANPD funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, emise de comisiile judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech